[រកចំណូលតាមសារជីវកម្ម ONE COIN] *បញ្ចុះតម្លៃពិសេសដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលខាង...

Create: 2016-12-19
Update: 2018-03-23
Score: 0
Safe: Yes

Outbound domains: www.facebook.com |
  Li Dydy added 8 photos in រកចំណូលតាមសារជីវកម្ម ONE COIN .       Li Dydy December 19 at 9:25am   *បញ្ចុះតម្លៃពិសេសដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលខាងមុខហាងយើងខ្ញុំមានការបញ្ចុុះតំលៃពិសេសមានដូចជា៖ 096 713 9663 / 089 653 872 +MSX Sport ( Japan-Singapore ) ស៊េរី ថ្មី 2017តមៃ្លត្រឹមតែ > 1250$< +MSX AGUTA ( Japan-Singapore ) ស៊េរីថ្មី2017តមៃ្លត្រឹមតែ > 1180$< +MSX កាត់ DUKE ( Japan-Singapore ) ស៊េរី ថ្មីតមៃ្លត្រឹមតែ > 980$< +MSX ( Japan-Singapore ) ស៊េរី ថ្មី 2016តមៃ្លត្រឹមតែ > 930$<... +MSX ( Japan-Singapore ) មួយទឹក 2016តមៃ្លត្រឹមតែ > 700$< -Honda Today ឃ្លាំង:តម្លៃ450$ - Suzuki Smash V 2011, 012, 2013 : តំលៃ 770$ ដល់ 850$ - Suzuki Smash Revo 2007 - 2009 : តម្លៃ 430$ ដល់ 550$ - Suzuki Smash 2005 តម្លៃ 350$ - Suzuki Viva 2008 - 2009 : 550$ - Suzuki Viva 2003 - 2007 : តម្លៃចាប់ពី 350$ - 450$ - Honda Dream 2008 - 2009 : 880$ ដល់ 950$ - Honda Dream 011 ដល់ 014 : តំលៃ 960$ ដល់ 1350$ - Honda Dream Fi ( សង់ប៊ិច ) : តំលៃ 700$ ដល់ 830$ - Honda Cub 50, 70, 90, តំលៃចាប់ពី 350 ដល់ 850$ - Honda Scoopy (2012) : តម្លៃ 1250$ -សង់កូរ៉េ:តម្លៃ 200$ ដល់ 550$ បញ្ជាក់ៈ រាល់ម៉ូតូទាំងអស់ គឺសុទ្ធតែមានកាតគ្រីស៊ីន និងម៉ាស៊ីនស្អាត + ទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្សារអូរឬស្សី , ទីក្រុងភ្នំពេញ   Like Comment    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Li Dydy added 8 photos in រកចំណូលតាមសារជីវកម្ម ONE COIN.
 
   
Li Dydy
December 19 at 9:25am
 
*បញ្ចុះតម្លៃពិសេសដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលខាងមុខហាងយើងខ្ញុំមានការបញ្ចុុះតំលៃពិសេសមានដូចជា៖ 096 713 9663 / 089 653 872
+MSX Sport ( Japan-Singapore ) ស៊េរី ថ្មី 2017តមៃ្លត្រឹមតែ > 1250$<
+MSX AGUTA ( Japan-Singapore ) ស៊េរីថ្មី2017តមៃ្លត្រឹមតែ > 1180$<
+MSX កាត់ DUKE ( Japan-Singapore ) ស៊េរី ថ្មីតមៃ្លត្រឹមតែ > 980$<
+MSX ( Japan-Singapore ) ស៊េរី ថ្មី 2016តមៃ្លត្រឹមតែ > 930$<...
+MSX ( Japan-Singapore ) មួយទឹក 2016តមៃ្លត្រឹមតែ > 700$<
-Honda Today ឃ្លាំង:តម្លៃ450$
- Suzuki Smash V 2011, 012, 2013 : តំលៃ 770$ ដល់ 850$
- Suzuki Smash Revo 2007 - 2009 : តម្លៃ 430$ ដល់ 550$
- Suzuki Smash 2005 តម្លៃ 350$
- Suzuki Viva 2008 - 2009 : 550$
- Suzuki Viva 2003 - 2007 : តម្លៃចាប់ពី 350$ - 450$
- Honda Dream 2008 - 2009 : 880$ ដល់ 950$
- Honda Dream 011 ដល់ 014 : តំលៃ 960$ ដល់ 1350$
- Honda Dream Fi ( សង់ប៊ិច ) : តំលៃ 700$ ដល់ 830$
- Honda Cub 50, 70, 90, តំលៃចាប់ពី 350 ដល់ 850$
- Honda Scoopy (2012) : តម្លៃ 1250$
-សង់កូរ៉េ:តម្លៃ 200$ ដល់ 550$
បញ្ជាក់ៈ រាល់ម៉ូតូទាំងអស់ គឺសុទ្ធតែមានកាតគ្រីស៊ីន និងម៉ាស៊ីនស្អាត
+ ទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្សារអូរឬស្សី , ទីក្រុងភ្នំពេញ
 
Like
Comment
 
 
   
   
 
View on Facebook
   
Edit Email Settings
 
   
   
Reply to this email to comment on this post.
 
   
   
 
This message was sent to igorn@bitesatlanta.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025
   
 

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.