[Yêu cầu đã nhận được] [KYC]Review proof of identity request - 84997

Create: 2018-07-14
Update: 2018-07-14
Score: 0
Safe: Yes

Outbound domains: www.zendesk.com |
##- Please type your reply above this line -##

Yêu cầu của bạn (33888) đã được nhận và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi đang xem xét.

Để thêm bình luận, hãy trả lời email này.

Nam Lê Thà

Nam Lê Thành

Jul 14, 15:58 ICT

Trung tâm chăm sóc khách hàng VN Wallet nhận được yêu cầu giải quyết về vấn đề: Review proof of identity info request của người dùng:
Tên KH: Nam Lê Thành
Số điện thoại đăng ký: 0923673212
Email: badr@v-mail.xyz
CMND: 212773961
Trạng thái KYC: 0
Liên kết KYC Request: https://wallet-operation.truemoney.com.vn/users/requestdetail?phone=0923673212&kid=1097
Yêu cầu bộ phận liên quan xử lý ngay lập tức.

This email is a service from TrueMoney. Delivered by Zendesk
[V0ZR9W-M3PL]

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.